Surname Index

A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W Z

Letter 'C'


Choyka
 Barbara Schnürch Choyka, 1748-   (Zattig)
 Jacob Choyka   (Jamnitz)

Cobbs
 
Laura E Cobbs Patz, 1872-1948

Compton
 
Flora H Patz Freedheim Compton, 1877-1959   (Lake City; Los Angeles; Arvada; West Arvada; Golden)
 James Monroe Compton, 1881-   (Los Angeles; West Arvada; Arvada; Southeast Arvada)

Cronns
 
Elisabeth Cronns Moritz   (Jägerndorf)
 Gottstrid Cronns

Czajkowski
 
Adelbert Czajkowski, ca 1827-
 Agnes Czajkowski, 1865-
 Agnes Komassa Czajkowski, 1838-   (Czeschewo)
 Andreas Czajkowski
 Andreas Czajkowski
 Apolonia Czajkowski, 1862-
 Catharina Czajkowski
 Catharina Czajkowski
 Joannes Czajkowski, ca 1829-
 Joannes Czajkowski, 1866-
 Magdalena Szymanski Komassa Czajkowski, 1817-   (Czeschewo)
 Marianna Czajkowski, 1868-1868
 Michael Czajkowski, 1863-
 Stanislaus Czajkowski, 1873-1873

Czerner / Tscherner
 
Aloys Franz Czerner, 1816-1819   (Jägerndorf)
 Anna Czerner, ca 1809-1812   (Jägerndorf)
 Anna Czerner, ca 1751-1839   (Jägerndorf)
 Anna Theresia Zezilia Moritz Czerner, 1787-   (Jägerndorf)
 Florian Czerner, 1818-1824   (Jägerndorf)
 Josef Czerner, ca 1783-1847   (Jägerndorf)
 Joseph Czerner, 1814-1816   (Jägerndorf)
 Joseph Czerner, ca 1753-1814   (Jägerndorf)
 Karl Ernst Czerner, 1813-1819   (Jägerndorf)
 Maria Anna Czerner Schenke, 1821-1877   (Jägerndorf)